Production Shop floor control

 

การควบคุมการผลิตที่ดี ต้องสามารถลดขั้นตอนการทำงานลง ทำงานสะดวกขึ้น

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดของเสียในการผลิตลง ลดต้นทุนจากการผลิต

และ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็ว เพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดีมากยิ่งขึ้น

1. ลดต้นทุน Cost

2. ลดของเสีย Defect

3. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต Productivity

4. ปรับวิธีการทำงาน ให้รวดเร็วขึ้น Rapid work

5. ใช้ข้อมูลต่างๆ เพื่อวิเคราะห์กระบวนการผลิต Analysis

ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ต้องมองการผลิต เป็นเรื่องหลักเสมอ

หากกระบวนการผลิตดี ผลที่ได้ก็คือกำไร

เรามี software solution ที่เน้นเรื่องการผลิตเป็นหลัก โดยมองที่หัวใจของการผลิต คือ แผนการผลิตที่ดี เครื่องจักรที่ดี กระบวนการผลิตที่ดี และการวิเคราะห์ที่ดี