ระบบบริหารและการจัดการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ระบบซ่อมบำรุง

 

 

ระบบการบริหารการบำรุงรักษา (Preventive Maintenance System)

- สร้างแผนงานบำรุงรักษา ทั้ง Planned และ Unplnned (Maintenance Schedule)

- กำหนดแผน และ วันทำงาน (วัน/สัปดาห์/เดือน/ปี) (Scheduling)

- กำหนดคน (Manpower) สำหรับกรณีงาน special ที่ต้องใช้ทักษะของแต่ละบุคคล

- กำหนดเวลาการทำงาน (Time Period)

- กำหนดรายการการเปลี่ยนอะไหล่ (Change point schedule)

- ออกใบสั่งงานบำรุงรักษา (Work Request)

- ออกใบสั่งซ่อม (Work Order)

- ปิดงานบำรุงรักษา (Maintenance Job Complete)

- ตรวจรับงานบำรุงรักษา (Maintenance Job Approved)

- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา (Maintenance Budget Control)

- ติดตามแผนบำรุงรักษา (Maintenance Follow up)

- วิเคราะห์แผนบำรุงรักษา (Maintenance Analyses)

- วิเคราะห์แรงงาน (Labor Analyses)

- ตรวจสอบ และเตือน การรับประกันของเครื่องจักร (Warining warantee expired)

- ระบบการบันทึกผ่าน PC, Tablet หรือ PDA

- แสดงการแนะนำ part ที่จะเปลี่ยนในครั้งถัดไป (Part recommend)

- แสดงและบันทึกรูปภาพการซ่อมบำรุง (Picture view)

- แผนที่ (Map Guiding)

- แสดงผลแบบคิว (KANBAN)

 

ระบบการบริหารพัสดุ และ การสั่งซื้อและการบริหารต้นทุนแรงงาน (Spare part, Purchasing, Labor Cost)

- จัดการ stock ของ Spare Part

- ระบบการทำ inventory stock เพื่อตรวจสอบ stock อะไหล่

- ระบบการเบิก จ่าย โดยใช้ระบบ barcode system

- ระบบการเตือนการสั่งซื้อ ในการณีที่ stock ใกล้จุดสั่งซื้อ (Warning and alert) ผ่าน Email

- ระบบการเตือนกรณีมีการเบิกจ่ายผิดปรกติ (Abnormal Issue)

- กำหนด ตรวจสอบระยะทาง และ เวลาการสั่งซื้อสินค้าจากภายนอก

- กำหนด MOQ ของอะไหล่ต่างๆ

- จัดการสั่งซื้อพัสดุจากภายนอก และ ระบบการรับ (Purchase Order and Receiving)

- จัดการต้นทุนแรงงานในการซ่อมบำรุง (Cost control)

- ควบคุม Dead stock และ Consignment stock

 

ระบบการบริหารประวัติการซ่อมบำรุง (Maintenance History)

- เก็บบันทึกประวัติการซ่อมบำรุงทั้งในส่วนของ Report ต่างๆ

- ประวัติค่า downtime

- ประวัติการซ่อม Maintenance history

- ระบบเตือนการปรับค่า (Alert machine calibration)

- ประวัติเครื่องจักร มี barcode กำหนดให้แต่ละเครื่องจักร

- BOM ของเครื่องจักร

- แนะนำและแสดงประสิทธิภาพของเครื่องจักร MTBF, MTTR, MTTF, FIT

 

ระบบควบคุมเครื่องจักร (Machine Control System)

- เชื่อมต่อเครื่องจักร เพื่อดึงข้อมูลสถานะต่าง (Machine interface)

- ตรวจสอบสถานะ ควบคุมเครื่องจักร ผ่าน Data Acquisition (DAQ)

- เชื่อมต่อระบบ ERP เพื่อคำนวณ OEE

- แสดงสถานะเครื่องจักรผ่านจอแสดงผล (Graphic monitoring)

 

ระบบการบริหารต้นทุนและการวิเคราะห์การซ่อมบำรุง (Budget & Cost control)

- สามารถบริหารต้นทุนของการซ่อมบำรุง Cost control

- สามารถวิเคราะห์ต้นทุนหรือการซ่อมบำรุงได้หลายรูปแบบ Analysis report

- บริหารสินทรัพย์ เพื่อส่งข้อมูลให้แผนกบัญชี Asset Management

- เปรียบเทียบราคา (Quotatin comparing)

- เชื่อมโยง และ วิเคราะห์ KPI ของแผนก และ รายบุคคล

- วิเคราะห์/รายงาน/กราฟ สรุปการทำ (Analysis Maintenance Report)

- แสดงรายงานผ่าน internet (Maintenance web service)

- คาดการณ์แผนการซ่อมบำรุงล่วงหน้า (Forecast Maintenance)

 

ระบบการฝึกอบรม (Trainning History)

- บันทึกการฝึกอบรมพนักงาน (Training record)

- เตือนในกรณีที่ต้องมีการ re-training ในระยะเวลาที่กำหนด

- ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง จากการนำผลบันทึกการซ่อมบำรุง เป็นระบบ E-Troubleshooting

- สามารถเก็บ WI (Work instruction) หรือ SOP (Standard Operation Procedure)

- รองรับการตรวจสอบ และ audit สำหรับมาตรฐาน ISO

 

On Demand Software

- ดึงข้อมูลจากระบบปัจจุบัน มายังระบบใหม่ Free import data from current system

- สิทธิการใช้งานไม่จำกัดภายในบริษัท Unlimited License by company

- ปรับเปลี่ยนหน้าจอได้ตามความเหมาะสม On demand user Interface design

- ปรับเปลี่ยนรายงาน หรือการวิเคราะห์ข้อมูลได้ตามต้องการ On demand report & Analysis

- Maintenance Agremennt (MA) 1 Year

- ให้คำปรึกษาฟรี ตลอดอายุการใช้งาน Life time software consultancy

 

คุณสามารถเพิ่มเติม function ต่างๆได้ตามที่คุณต้องการ

 

มีระบบการรับประกันคุณภาพของ program หากเกิด error เรายินดีแก้ไชฟรีที่ site งานของท่าน หรือ Remote

 

สนใจติดต่อสั่งซื้อ หรือ ทดลองใช้งาน ในราคาที่คุณ ต้องบอกว่าคุ้มค่ามากๆ

 

email: [email protected]

tel: 0 99 518 8840